PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

POZOSTALI PARTNERZY PROJEKTU

Partnerzy projektu

Partner Główny

Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH

Preuschwitzer Str. 20
D-02625 Bautzen
Germany
+49 3591 3802020
+49 3591 3802021
tgz@tgz-bautzen.de

Bautzen Innovation Centre (TGZ) jest organizacją non-profit, działającą w imieniu udziałowców publicznych- miasta Bautzen i regionu Bautzen (330,000 mieszkańców, 2,400 m2). W Centrum Innowacji (10,000 m2 powierzchni biurowej i produkcyjnej) wykwalifikowana kadra pracuje nad regionalnymi, narodowymi i europejskimi projektami, promującymi regionalny rozwój ekonomiczny i rozwój innowacji. TGZ Bautzen aktywnie wspiera rozwój technologiczny we wschodniej części Saksonii, poprzez stymulowanie interakcji i transferu technologii pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, centrami badawczymi i sektorem publicznym. TGZ Bautzen wspiera cały proces interakcji pomiędzy instytucjami badawczymi i biznesowymi, włączając w to: tworzenie nowych firm typu spin- off, szkolenia w celu wdrożenia nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspólne badania strategiczne i stosowane instytucji badawczych i firm. TGZ Bautzen ściśle współpracuje z Uniwersytetem w Bautzen w zakresie przedsiębiorczości, szkoleń i innowacyjnego zarządzania. Personel posiada wiele praktycznych doświadczeń w dziedzinie innowacyjnego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, oferując fachową pomoc nowo powstałym firmom. W TGZ Bautzen ponad 70 firm ma swoją siedzibę od 1996 (połowa z nich to firmy nowo powstałe). Do obecnego momentu, współczynnik upadłości wynosi zaledwie 6%.

Partner Projektu: PP2

Business and Innovation Centre Frankfurt(Oder) GmbH

Im Technologiepark 1
D-15236 Frankfurt(Oder)
Germany
+49 335 5571100
+49 335 5571110
bic-ffo@proincor.eu

Partner Projektu: PP3

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT)

Rubiez, 46
61-612 Poznan
Poland
(48 61) 8279 736
(48 61) 8279 746
martyna.konieczna@proincor.eu

PPNT prowadzi szereg działań skierowanych do regionalnych i lokalnych władz, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz innych organizacji powiązanych z innowacjami, transferem technologii i innowacyjną przedsiębiorczością. PPNT posiada doświadczenie w koordynacji projektów z 5-tego, 6-tego i 7-ego Programu Ramowego. Jako lider (w przypadku większości projektów) lub jako partner odpowiadał za wdrażanie projektów finansowanych ze „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” i „Programu Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. PPNT był także partnerem w projekcie INTERREG III C North w ramach RFO STIMENT: „Territory Management Methods and Tools” oraz „Triple Helix”.

PPNT ma duże doświadczenie we współpracy z organizacjami bezpośrednio reprezentującymi małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również ze środowiskiem naukowo- badawczym. Zapewnia usługi związane z transferem technologii (audyty technologiczne, poszukiwanie partnerów, pomoc w zawiązywaniu kontaktów) oraz pomoc w organizowaniu uczestnictwa w projektach UE. Ponadto, PPNT jest zaangażowany w wiele działań związanych z opracowaniem polityki innowacji, podnoszeniem poziomu świadomości innowacyjnej, promocją innowacyjnej przedsiębiorczości. PPNT zdobył uznanie w środowiskach naukowych i biznesowych w regionie. Zatrudnia personel doświadczony w planowaniu regionalnej polityki, działalności innowacyjnej, transferze technologii, kampaniach informacyjnych, usługach doradczych dla przedstawicieli nauki i przemysłu.

Partner Projektu: PP4

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A

ul. Rataja 26
59-220 Legnica
Poland
+48 76 862 27 77
+48 76 862 09 68
arleg@proincor.eu

Od 17 lat ARLEG uczestniczy w procesie transformacji lokalnej gospodarki wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa, poprzez zapewnianie odpowiednich narzędzi i usług ułatwiających ich rozwój i pomagających ulepszyć ich działanie, jak również zwiększających ich wiedzę na temat innowacji produktowych i procesowych. W celu wzmocnienia poziomu innowacji lokalnych firm i lepszego wykorzystania potencjału regionalnych ośrodków badawczych, ARLEG uczestniczył, jako inicjator, współpracując z lokalnymi władzami i instytucjami, w tworzeniu Regionalnego Inkubatora Technologicznego, którego celem jest wspieranie procesów transferu technologii poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy instytucjami badawczymi i podmiotami gospodarczymi. Od 2005r. do 2008r. ARLEG wraz z Politechniką Wrocławską, uczestniczył we wdrożeniu projektu „Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ARLEG wniesie do projektu praktyczne wsparcie, w związku z posiadaną wiedzą specjalistyczną i metodologią dotyczącą systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, jak również doświadczeniem w różnym podejściu do pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w wyrażeniu ich potencjału innowacyjnego. ARLEG zapewni również szeroką sieć kontaktów na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Partner Projektu: PP5

Prikop 4
602 00 Brno
Czech Republic
+420 605 822 228
l.kuhr@bic-rtd.czl.kuhr@bic-rtd.cz

BIC Innovation jest regionalnym i międzynarodowym centrum współpracy i partnerstwa pomiędzy innowacyjnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz ośrodkami badawczymi. Możliwości BIC Innovation łączą czteroosobową administrację i zewnętrznych członków oraz pięciu inżynierów projektu. Terenem wdrażania inicjatyw są trzy regiony Republiki Czeskiej, natomiast w odniesieniu do usług specjalistycznych (w nowych projektach technologicznych dotyczących współpracy międzynarodowej) obszarem tym jest cała Republika Czeska. BIC Innovation pełni rolę centrum pośredniczącego pomiędzy firmami innowacyjnymi i instytucjami badawczymi.

Partner Projektu: PP6

Styrian Business Promotion Agency SFG

Reininghausstraße 13
8020 Graz
Austria
0043-316-7095-0
0043-316-7095-95
susanne.urschler@sfg.at

SFG wspiera biznes i gospodarkę regionu Styrii na wiele sposobów, głównie poprzez udzielanie dotacji przedsiębiorstwom, w szczególności na działalność badawczą, podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także poprzez prowadzenie projektów we współpracy z firmami (np. transfer technologii, rozwój regionalny) oraz tworzenie sieci np. organizacji klastrowych i zapewnianie infrastruktury (tzw. „Impulse Centers”, które składają się z inkubatorów, parków technologicznych i centrów innowacji). Obecnie w regionie Styrii istnieje prawie trzydzieści Impulse Centres, które zapewniają firmom nowoczesne powierzchnie biurowe, warsztaty, sprzęt do seminariów, jak również kierownictwo, które oferuje pomoc i wsparcie w różnych aspektach. Głównym celem jest wspieranie nowo powstałych firm oraz rozwój biznesu w celu polepszenia interakcji pomiędzy firmami, twórcami polityki, lokalnymi aktorami, co prowadzi do wzmocnienia gospodarczego rozwoju Styrii. SFG promuje również region Styrii, jako korzystny do lokowania biznesu.

Partner Projektu: PP7

Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County

Petofi tér 10.
4025 Debrecen
Hungary
+36/52/500-723
+36/52/500-720
cci@proincor.eu

Jednym z głównych zadań HBKIK jest ulepszenie i wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. System innowacji i audytów będzie wdrażany także po zakończeniu projektu PROINCOR, przy wykorzystaniu własnych i zewnętrznych zasobów ludzkich oraz środków finansowych.

Partner Projektu: PP8

Technology Park Ljubljana Ltd.

Teslova 30
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
+386 1 6203 400
+386 1 426 18 79
info@tp-lj.si

TP-Lj działa jako centrum innowacji i inkubacji dla firm o zaawansowanej technologii. TP-Lj wspiera tworzenie i rozwój nowych przedsiębiorstw, tworzonych w oparciu o rezultaty badań uniwersytetów i instytucji krajowych. Wsparcie TP-Lj skierowane jest do firm o zaawansowanej technologii w celu stworzenia otoczenia, w którym innowacje, finansowanie i produkcja współdziałają ze sobą, by przyśpieszyć cykl rozwoju innowacyjnych produktów i usług. TP-Lj pomaga również firmom w rozwijaniu nowych technologii, produktów i usług oraz wdrażaniu nowych, innowacyjnych schematów. Jednym z programów realizujących ten cel jest stworzony „na miarę” program Fast Track, który zapewniać ma dostęp do partnerów i organizacji badawczych.

TP-Lj jest wiodącym partnerem w dziedzinie polityki innowacji i badań w regionie, ponieważ jest zaangażowany w projektowanie i rekomendowanie w zakresie dalszego rozwoju polityki innowacyjnej i środowiska wspierającego biznes. Dodatkowo, TP-Lj jest ośrodkiem testowania nowych projektów i usług.

Partner Projektu: PP9

BIC Incubatori FVG SPA

Via Flavia 23/1
34148 Trieste
Italia
+39 040 89921
+39 040 8992257
info@incubatori.fvg.it

BIC Incubatori FVG SPA promuje, wspiera i rozpowszechnia w regionie rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości. Misją BIC FVG  jest wzrost liczby, jakości i rozmiaru firm innowacyjnych w regionie Friuli Venezia Giulia. Udziałowcami BIC FVG w 97% są instytucje publiczne: Invitalia, Narodowa Agencja rozwoju przedsiębiorczości i promocji zagranicznego inwestowania we Włoszech, Administracja Regionalna (poprzez wsparcie finansowe regionu Friuli oraz dwa lokalne samorządy).

BIC FVG wspiera nowo powstałe firmy zorientowane na działalność międzynarodową, poprzez sieć regionalnych inkubatorów, zapewnianie szkoleń i usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw innowacyjnych i opartych na wiedzy. Inkubatory BIC FVG posiadają znak jakości EC-BIC, i od czasu ich ustanowienia w 1989 r., inkubują 180 nowopowstałych firm, zatrudniających obecnie prawie 2 000 osób.

BIC FVG zarządza finansowymi narzędziami publicznymi, przeznaczonymi dla firm zlokalizowanych na terenach mniej uprzywilejowanych. Umacnia międzynarodowe partnerstwo w imieniu regionalnych firm zamierzających rozwijać się poza granicami kraju, jak również w imieniu zagranicznych organizacji chętnych do tworzenia siedzib w regionie, co oferuje ogromny potencjał do współpracy w wielu specjalizacjach (np. ICT, nanotechnologii). BIC FVG jest aktywie zaangażowany w międzynarodową i międzyregionalną współpracę, w projekty w Europie Środkowej i Wschodniej (np. Interreg IV, Interreg IIIA, Interreg II CADSES), w projekty ułatwiające tworzenie odpowiednich warunków do innowacji i rozwoju sektorów o zaawansowanej technologii (np. nanotech – DG Research FP6, organizacje pierwszego EuroNanoForum z 2 000 uczestników z 43 krajów, ICT, eContent).

Partner Projektu: PP10

Agency of Regional Development

1. máje 97/25
46001 Liberec
Czech Republic
+420488577070
z.kadlas@arr-nisa.cz

ARR współpracuje z różnymi podmiotami w dziedzinie innowacji i procesie rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji Regionu Liberec. ARR posiada kontakty i doświadczenie we współpracy z podmiotami aktywnymi w dziedzinie innowacji i jest w stanie włączyć je do projektu PROINCOR. Znając ich potrzeby i przeszkody, przyczyni się do realizacji projektu i wdrażania jego rezultatów, ulepszy środowisko innowacji, pomoże we współpracy z innowacyjnymi podmiotami. Władze regionalne regionu Liberec są właścicielem ARR, co jest ważne z punktu widzenia procesu wdrażania rezultatów projektu. Może to przynieść ważne z punktu widzenia rozwoju regionalnego korzyści.