PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

REGIONALNI PARTNERZY PROJEKTU

Partner Projektu: PP3

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT)

Rubiez, 46
61-612 Poznan
Poland
(48 61) 8279 736
(48 61) 8279 746
martyna.konieczna@proincor.eu

PPNT prowadzi szereg działań skierowanych do regionalnych i lokalnych władz, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz innych organizacji powiązanych z innowacjami, transferem technologii i innowacyjną przedsiębiorczością. PPNT posiada doświadczenie w koordynacji projektów z 5-tego, 6-tego i 7-ego Programu Ramowego. Jako lider (w przypadku większości projektów) lub jako partner odpowiadał za wdrażanie projektów finansowanych ze „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” i „Programu Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. PPNT był także partnerem w projekcie INTERREG III C North w ramach RFO STIMENT: „Territory Management Methods and Tools” oraz „Triple Helix”.

PPNT ma duże doświadczenie we współpracy z organizacjami bezpośrednio reprezentującymi małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również ze środowiskiem naukowo- badawczym. Zapewnia usługi związane z transferem technologii (audyty technologiczne, poszukiwanie partnerów, pomoc w zawiązywaniu kontaktów) oraz pomoc w organizowaniu uczestnictwa w projektach UE. Ponadto, PPNT jest zaangażowany w wiele działań związanych z opracowaniem polityki innowacji, podnoszeniem poziomu świadomości innowacyjnej, promocją innowacyjnej przedsiębiorczości. PPNT zdobył uznanie w środowiskach naukowych i biznesowych w regionie. Zatrudnia personel doświadczony w planowaniu regionalnej polityki, działalności innowacyjnej, transferze technologii, kampaniach informacyjnych, usługach doradczych dla przedstawicieli nauki i przemysłu.

Partner Projektu: PP4

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A

ul. Rataja 26
59-220 Legnica
Poland
+48 76 862 27 77
+48 76 862 09 68
arleg@proincor.eu

Od 17 lat ARLEG uczestniczy w procesie transformacji lokalnej gospodarki wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa, poprzez zapewnianie odpowiednich narzędzi i usług ułatwiających ich rozwój i pomagających ulepszyć ich działanie, jak również zwiększających ich wiedzę na temat innowacji produktowych i procesowych. W celu wzmocnienia poziomu innowacji lokalnych firm i lepszego wykorzystania potencjału regionalnych ośrodków badawczych, ARLEG uczestniczył, jako inicjator, współpracując z lokalnymi władzami i instytucjami, w tworzeniu Regionalnego Inkubatora Technologicznego, którego celem jest wspieranie procesów transferu technologii poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy instytucjami badawczymi i podmiotami gospodarczymi. Od 2005r. do 2008r. ARLEG wraz z Politechniką Wrocławską, uczestniczył we wdrożeniu projektu „Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ARLEG wniesie do projektu praktyczne wsparcie, w związku z posiadaną wiedzą specjalistyczną i metodologią dotyczącą systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, jak również doświadczeniem w różnym podejściu do pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w wyrażeniu ich potencjału innowacyjnego. ARLEG zapewni również szeroką sieć kontaktów na szczeblu lokalnym i regionalnym.