PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

O PROJEKCIE

O projekcie

PROINCOR ma na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z innowacjami i jej zastosowanie w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, które ulokowały swoją działalność w geograficznym korytarzu wiodącym od Bałtyku do Morza Śródziemnego, poprzez zwiększenie poziomu ich innowacyjności. Poprzez skupienie się na tym międzynarodowym terenie, PROINCOR przyczyni się do zmniejszenia różnic ekonomicznych pomiędzy wschodnimi i zachodnimi regionami i krajami leżącymi wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny. Biorąc pod uwagę istotne wskaźniki ekonomiczne, wciąż można zauważyć znaczną dysproporcję pomiędzy zachodem a wschodem. Dlatego też wizją projektu PROINCOR jest utorowanie drogi do stworzenia innowacyjnego korytarza złożonego z regionów położonych wzdłuż dawnej linii podziału. Po powiększeniu Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, mamy możliwość przekształcenia korytarza Bałtyk-Adriatyk w oparty na wiedzy region gospodarczy, zgodnie ze Strategią Lizbońską.

PROINCOR jest skierowany do dużej ilości przedsiębiorstw wykazujących potrzeby w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Projekt oparty jest na proaktywnym podejściu, polegającym na wizytach  diagnostyczno-doradczych w 500 małych i średnich przedsiębiorstwach. Przy pomocy bezpłatnego audytu innowacyjnego zostaną ustalone mocne i słabe strony wewnętrznego zarządzania innowacjami. Doradca ds. innowacji we współpracy z zarządem firmy opracuje plan działań, mających na celu zwiększenie aktualnego poziomu innowacyjności. Doradcy z każdego regionu partnerskiego, szkoleni przez doskonałych ekspertów europejskich, posługują się opracowaną dzięki międzynarodowej współpracy metodologią aby ocenić obecny stan innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kolejni partnerzy regionalnego systemu wspierania innowacji, na przykład z zakresu badań i transferu technologii, zostaną zaangażowani w projekt w celu wspierania wprowadzania zmian zwiększających innowacyjność w przedsiębiorstwie.

Międzynarodowa grupa doradców ds. innowacji spotyka się co sześć miesięcy aby dyskutować na temat stosowanej metodologii audytu innowacyjnego, uwzględniając osiągnięte dotychczas rezultaty. Współpraca ta zapewnia przepływ informacji i dyfuzję wiedzy powiązanej z innowacjami pomiędzy zaangażowanymi regionami Europy Środkowej. Proces audytowania przedsiębiorstw nadzorowany jest przez eksperta zewnętrznego. W celu ułatwienia stałej, międzyregionalnej i międzynarodowej komunikacji i współpracy uruchomiony został także internetowy system monitorowania.

Wymierne efekty nastawionego na wynik podejścia zastosowanego w projekcie PROINCOR, będą widoczne w przypadku firm z ulepszonym wewnętrznym zarządzaniem innowacjami, przeszkolonym kierownictwem i pracownikami, wprowadzonymi na rynek produktami i projektami rozwoju procesu, włączając w to przygotowanie inwestycji czy nowopowstałą współpracę międzynarodową. Partnerzy projektu PROINCOR zamierzają kontynuować współpracę doradców ds. innowacji, również po zakończeniu projektu. Wyniki przeprowadzonych audytów innowacyjnych zostaną szczegółowo przeanalizowane w celu sformułowania rekomendacji i sugestii dotyczących ulepszenia obecnych polityk innowacji, w szczególności w zakresie wsparcia oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom.