PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

PAKIETY PRACY

Pakiety Pracy

1. Zarządzanie i koordynacja projektu

TGZ Bautzen będzie odpowiedzialny za całościowy przebieg projektu. TGZ mianuje międzynarodowego koordynatora projektu oraz managera finansowego. Ustanowi także sekretariat projektu w Bautzen, który będzie pomagał w międzynarodowej koordynacji projektu. Wszyscy partnerzy projektu wyznaczą managerów projektu i managera finansowego na szczeblu regionalnym. Partnerstwo będzie koordynowane przez grupę sterującą (SG). SG będzie składała się z regionalnych managerów projektu ze wszystkich organizacji partnerskich pod przewodnictwem międzynarodowego koordynatora. Rolą SG będzie monitorowanie postępu projektu według planu pracy oraz podejmowanie decyzji dotyczących podziału działań i odpowiedzialności pomiędzy partnerami. Podejmowanie decyzji oparte będzie na osiągnięciu porozumienia, a w razie jego braku, decyzje zostaną podjęte większością głosów. Wyznaczeni liderzy pakietów pracy będą koordynować całość zadań przypisanych do podlegających im pakietów oraz komunikować się z koordynatorem projektu.

Manager ds. komunikacji zostanie wyznaczony dla pakietu pracy nr. 2. Postęp projektu PROINCOR będzie oparty na zasadach współpracy, dialogach, aktywnym zaangażowaniu wszystkich partnerów (grup docelowych, kluczowych aktorów, podwykonawców) oraz komunikacji na wielu poziomach. Nawet, jeśli partnerzy mają konkretne role i zadania w partnerstwie, wszyscy partnerzy będą zaangażowani w każdy pakiet pracy w celu wzmocnienia współpracy. W celu zapewnienia regularnych kontaktów pomiędzy partnerami, oprócz planowanych spotkań projektowych, stosowane będą telekonferencje, e-mail, lub skype. Międzynarodowy koordynator projektu i manager ds. finansów będą podtrzymywać dialog pomiędzy partnerami, aby uniknąć konfliktów. W razie konfliktów, SG będzie występowała jako mediator pomiędzy partnerami. Spotkania SG planowane są raz na pół roku, włączając w to spotkanie rozpoczynające i zamykające projekt (m.3 Bautzen/Niemcy, m.9 Brno/Czechy, m. 15 Triest/Włochy, m.21 Debrecen/Węgry, m.27 Ljubljana/Słowenia, m.34 Poznań/Polska). Działania koordynatora projektu i całej grupy sterującej skupione są na proaktywnym wsparciu innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, w celu usunięcia wąskich gardeł rozpowszechniania i wdrażania aplikacji. Grupa sterująca założy system monitorujący, służący obserwacji wpływu działań projektu na poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz kultury innowacji w zaangażowanych regionach. Koordynator i SG muszą pobudzać międzynarodową interakcję i współpracę we wszystkich pakietach pracy. Dzięki temu możliwa będzie realizacja celów projektu, spójności terytorialnej, integracji i konkurencyjności wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny- korytarza Bałtyk-Adriatyk.

2. Komunikacja, zarządzanie wiedzą i rozpowszechnianie

Zapewnienie rozległej promocji projektu i jego wyników

Rozpowszechnianie rezultatów projektu do jak najszerszego audytorium wybranych grup docelowych  jest najważniejsze dla osiągnięcia ustalonych celów. Dlatego, opracowanie planu rozpowszechniania będzie zakończone na wczesnym etapie realizacji i zapewni kontynuację działań przez cały okres trwania projektu. Reklama projektu i jego celów rozpocznie się na wczesnym etapie. Kiedy tylko pierwsze rezultaty staną się dostępne, konsorcjum wdroży plan rozpowszechniania w celu osiągnięcia możliwie najszerszego i pomyślnego rozpowszechnienia wyników projektu. Reklama i rozpowszechnianie zostanie dokonane poprzez kanały i środki, takie jak strona internetowa, biuletyn, dystrybucję materiałów, mass media, czasopisma, konferencje itd.

Wyniki projektu będą charakteryzować się wysokim poziomem możliwości przenoszenia, ponieważ będą się składać się ze spójnej, zintegrowanej struktury, łatwej do dostosowania do potrzeb wszystkich części współpracujących terenów INTERREG IVb. Poprzez dobrze rozwinięte przez wszystkich partnerów regionalne i krajowe sieci, zaangażowane w przedsiębiorczość lub innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowe sieci innowacji (np. EBN), możliwy będzie transfer rezultatów do zewnętrznych zainteresowanych stron (krajowych, regionalnych i lokalnych władz, organizacji wspierających przedsiębiorczość, uniwersytetów, firm, itd.). Działania te będą wspierane poprzez:

  1. Powiązanie z innymi sieciami i pojedynczymi organizacjami. Tworzenie otwartych grup stowarzyszonych członków, z rozległym dostępem do wyników. Założenie stałego, wirtualnego forum.
  2. Szeroką dystrybucję materiałów drukowanych i wizualnych, podczas konferencji i poprzez wysyłkę. Rezultaty projektu będą rozpowszechniane poprzez dystrybucję wybranych materiałów drukowanych i CD-ROM, poprzez wysyłkę do zainteresowanych grup i dystrybucję  podczas zaplanowanych konferencji.
  3. Organizację warsztatów (podnoszenie świadomości, wymiana doświadczeń i wiedzy, transferowalność warsztatów w ramach konferencji). Cała wiedza, doświadczenia każdego z partnerów projektu będą prezentowane twórcom polityki innowacji i będą służyły do potencjalnego zastosowania w pracach nad regionalnymi/krajowymi politykami w celu umocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstwach.

Ten pakiet pracy będzie realizowany od początku projektu, przez całych czas jego trwania.

 

3. Międzynarodowe podejście do zwiększenia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Centralnej.

Na początku projektu PROINCOR partnerzy przeanalizują istniejące działania wspierające innowacje w Europie. Profesjonaliści w tej dziedzinie zostaną poproszeni o podsumowanie ich podejścia, praktycznych doświadczeń i już osiągniętych wyników podczas konferencji innowacyjnej na spotkaniu otwierającym projekt, w Bautzen, w Niemczech. Partnerstwo dostosuje najbardziej pomyślne podejścia do potrzeb zaangażowanych regionów. Priorytetowe będą podejścia pro aktywne, skupiające się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Wybrana metodologia powinna pokrywać zarówno przemysł produkcyjny, jak i usługi. PROINCOR ma zamiar ustanowić usługi doradcze we wszystkich regionach partnerskich. Dlatego też każdy partner projektu mianuje doradcę ds. innowacji. Regionalni doradcy innowacyjni będą szkoleni przez europejskiego eksperta z tej dziedziny. Powinni oni określać innowacyjność i przyszłe potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i z sektora usług, poprzez tzw. audyt innowacyjny, zgodnie z wybraną metodologią. Regionalne kampanie rozpoczną identyfikację małych i średnich przedsiębiorstwa z potrzebami innowacyjnymi. Na początku projektu, każdy partner zwróci się do około 500 małych i średnich przedsiębiorstw poprzez kontakt mailowy, a następnie telefonicznie. Tylko firmy z innowacyjnym potencjałem, który może być ulepszony poprzez działania projektowe, powinny być zaangażowane w projekt PROINCOR. Doradcy ds. innowacji przeprowadzą audyty innowacyjne w 40-50 wybranych małych i średnich przedsiębiorstwach, posługując się wspólnie opracowaną metodologią. Menagerowie i pracownicy firm zostaną zaangażowani w przebieg audytu. Podczas spotkania powinny zostać zidentyfikowane priorytety dotyczące ulepszenia struktur i procesów w przedsiębiorstwie. Po zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości, doradcy ds. innowacji i ich regionalni partnerzy, będą wspierać firmy, aby ulepszyć ich innowacyjność.       

Wszystkie przeprowadzone audyty innowacyjne będą umieszczane w wewnętrznym internetowym systemie monitorowania. Ekspert zewnętrzny będzie monitorował działania w regionach oraz będzie spotykał się z grupą doradców, w celu analizy poszczególnych przypadków oraz przekazania propozycji odnośnie sposobów kontynuowania. Przewiduje się, iż zostanie przeprowadzonych około 40 audytów w firmach w każdym regionie. Spodziewamy się łatwiejszego zidentyfikowania firm z potrzebami innowacyjnymi w najbardziej rozwiniętych regionach korytarza Bałtyk-Adriatyk, podczas gdy większe wysiłki potrzebne będą w przypadku mniej rozwiniętych regionów. W około 20% firm, w których zostanie przeprowadzony audyt innowacyjny, zainicjowane zostaną innowacyjne projekty (szkolenia, rozwój produktu i procesu, itd.).

 

4. Interakcje i współpraca pomiędzy różnymi aktorami systemu wsparcia innowacji

Podczas gdy trzeci pakiet pracy zajmuje się głównie metodologią audytu innowacyjnego, czwarty pakiet przeznaczony jest dla współpracy regionalnej i międzynarodowej. Jeden doradca ds. innowacji nie będzie w stanie wypowiedzieć się na temat wszystkich potrzeb przedsiębiorstwa, zapewniając jego rozwój pod kątem innowacji. Powinien jednak być w stanie rozwiązać najważniejsze problemy od razu. Musi zaoferować firmom usługi i wsparcie innych regionalnych, krajowych i międzynarodowych aktorów systemu innowacji we wdrażaniu rekomendacji, inicjowaniu projektów innowacyjnych, w szczególności projektów rozwoju produktu i procesu. Głównym zadaniem regionalnych managerów projektu jest wspieranie działań doradców ds. innowacji i tworzenie powiązań z partnerami z regionalnego systemu wspierania innowacji, w odpowiedzi na potrzeby firm. Partnerzy projektu będą wspierać współpracę pomiędzy głównymi regionalnymi aktorami (władzami publicznymi, instytucjami finansowymi, instytucjami naukowymi) w kontekście celów projektu PROINCOR. Każdy partner powinien ustanowić regionalną grupę doradców. Dzięki temu, szybciej następuje wdrażanie innowacji i odpowiedź na potrzeby firm. Zarówno regionalny doradca ds. innowacji, jak i regionalny manager projektu, powinni obserwować wszystkie działania projektowe i asystować w ich wdrażaniu. Stworzy to zaufanie pomiędzy partnerami. Grupa doradców będzie spotykać się co sześć miesięcy, aby omówić poszczególne przypadki i ulepszyć procedury audytu. Spotkania odbędą się w Graz, Brnie, Trieście, Debrecen, Liublianie i Poznaniu. Zewnętrzny doradca pomoże zoptymalizować przyszłe audyty i zapewni wsparcie kolejnych innowacyjnych działań. Przy pomocy wewnętrznego internetowego systemu monitorującego, doradcy będą mogli przestudiować działania w innych regionach w czasie pomiędzy spotkaniami grupy doradczej. Dane zawarte w systemie monitorującym będą używane jako wspólna dla wszystkich partnerów platforma. Pomoże to partnerom projektu i firmom utworzyć silne powiązania z odpowiednimi partnerami z różnych obszarów położonych w korytarzu Bałtyk-Adriatyk. W ten sposób PROINCOR przyczynia się do międzynarodowego zorientowania systemów innowacji i rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

5. Międzynarodowe wnioski dla polityki innowacyjnej

Wszyscy partnerzy podsumują politykę innowacyjną ich regionu i kraju. Dostępne narzędzia i programy służące rozwojowi innowacji zostaną spisane i porównane pomiędzy regionami z uwzględnieniem ich dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wpływ obecnych polityk powinien być oceniony poprzez rozmowy z menadżerami i udziałowcami firm. Powinno zostać ustalone do jakiego stopnia małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają z pomocy w zakresie transferu technologii, projektów naukowo-badawczych, programów szkoleniowych, itp. Obecnie niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw jest zaangażowana w europejskie projekty innowacyjne. Partnerzy projektu przeanalizują powody tak niskiego zaangażowania w poszczególnych regionach. Przeszkody dotyczące wprowadzania innowacji powinny zostać przedyskutowane, a udane programy wspierania innowacji powinny zostać podkreślone i zaprezentowane podczas spotkań partnerskich, w szczególności podczas spotkań grupy doradców ds. innowacji oraz konferencji zamykającej projekt. Istnieje bliska zależność pomiędzy polityką innowacji i regionalnymi lub krajowymi systemami innowacji. Większość aktorów systemu wspierania innowacji wdraża programy wcześniej uchwalone przez parlament. Jednakże wydaje się, że regionalne źródła innowacji nie są w pełni eksploatowane w Europie Środkowej. Wciąż brakuje wzajemnego zaufania i zrozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w regionach położonych wewnątrz korytarza Bałtyk-Adriatyk. Dlatego PROINCOR przeanalizuje efektywność regionalnych systemów innowacji. Innowacyjne systemy regionów partnerskich zostaną porównane w celu określenia różnorodności w Europie Centralnej oraz znalezienia możliwości ulepszenia współpracy. Rezultaty projektu PROINCOR dotyczące ulepszonych struktur zarządzania i nowych lub ulepszonych produktów i procesów w audytowanych małych i średnich przedsiębiorstwach, będą zawarte w wewnętrznym systemie monitorującym. Rezultaty te zostaną przeanalizowane wraz z menagerami małych i średnich przedsiębiorstw i zewnętrznym doradcą, w celu określenia ich wpływu na wdrażanie innowacji i konkurencyjność firm. Zostanie także sprawdzone czy zaistniał realny wpływ na współpracę kluczowych aktorów na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do międzynarodowej rekomendacji i sugestii odnośnie udoskonalenia istniejących programów wspierania innowacji. Te rekomendacje i sugestie zostaną zebrane w jednym raporcie. Międzynarodowy zespół doradców przeanalizuje i zaakceptuje raport przed zamykającą projekt konferencją. Spodziewamy się, iż członkowie grupy doradców będą realizować zadania projektu PROINCOR poprzez uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach, jak również spotkaniach regionalnych. Rezultaty i rekomendacje będą ogłoszone na konferencji zamykającej projekt oraz rozpowszechnione poprzez kanały komunikacyjne wszystkich partnerów projektu.